REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25.12.2014)

1. Informacje o przedsiębiorcy:

Sklep dostępny pod adresem internetowym zebra-skate.pl - zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: ENG - PRO - Y.I.B.A. Piotr Niepsuj, numerem NIP:  525-150-21-44, REGON: 016252901 z siedzibą:  ul. Broniewskiego 22A /64,  01-771 Warszawa.

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze sklepem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep[at]zebra-skate.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 662 097 202.  

2. Oferta.

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. 

2.2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

2.3. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i pochodzą od dystrybutorów danej marki.

2.4. Do każdego zakupu dołączona jest faktura wystawiona zgodnie z danymi podanymi przez Kupującego w zamówieniu i stanowi ona dowód zakupu.

2.5. Klientem sklepu może być Konsument w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, lub klient nie będący konsumentem.

3. Umowa sprzedaży.

3.1. Zamówienia składać można przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę korzystając z witryny internetowej zebra-skate.pl. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDZAM ZAKUP. 

3.2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony zebra-skate.pl klient otrzymuje email z potwierdzeniem szczegółowych warunków transakcji, t.j. rodzaj towaru, cenę wraz z podatkiem VAT oraz kosztami dostawy jeśli występują.

3.3. Zamówienia realizowane są w dni powszednie.

3.4. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie najpóźniej 3 dni roboczych od złożenia zamówienia w Sklepie.

3.5. W zależności od woli Konsumenta wyrażonej w zamówieniu towar może być również wysłany w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem jednej z firm kurierskich: UPS, DPD, Fedex lub Inpost.

4. Prawo do odstąpienia od umowy.

4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.  W przypadku wyrażenia woli odstąpienia od umowy w ustawowym terminie, Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru niezwłocznie,jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4.2. Dodatkowo, sklep zebra-skate.pl zapewnia prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty jego dostarczenia. W przypadku wyrażenia woli odstąpienia od umowy w dodatkowym terminie Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru niezwłocznie,  jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy - umowę uważa się za niezawartą.

4.4 Konsument, który w terminach oznaczonych w punkcie 4.1 lub 4.2 odstąpił od umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep zebra-skate.pl oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru do sklepu).

4.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Konsument może wysłać w dowolnej formie: telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Sklep niezwłocznie prześle na podany przez Konsumenta adres e-mail w formie pliku pdf lub w postaci papierowej tradycyjną pocztą potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sposób potwierdzenia otrzymania przez Sklep oświadczenia zależy od woli wyrażonej przez Konsumenta.

4.6. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

4.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonych przez Sklep towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.8. Przykład treści formularza odstąpienia od umowy: Odstapienie.pdf

4.9. Adres korespondencyjny Sklepu w sprawach dotyczących odstąpienia od umowy sprzedaży: Jakub Błędowski ENG-PRO, Grudziądzka 51B/31, 87-100 Toruń, adres poczty elektronicznej: sklep(at)zebra-skate.pl.

5. Rękojmia za wady.

5.1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towary bez wad.

5.2. Sklep odpowiada na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny za wady fizyczne i prawne towaru.

5.3. Po wykryciu wady klient ma prawo: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna), żądać wymianyrzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

5.4. W terminie 14 dni Sklep ustosunkuje się do oświadczenia lub żądania Klienta.

5.5. Formularz (przykład): Rekojmia.pdf

6. Spory.

6.1. Rozstrzyganie  sporów  powstałych  pomiędzy  Sklepem  a  Konsumentem  zostanie poddane  sądom właściwym zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a klientem nie będącym Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

INFORMACJE (POUCZENIE) DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep wydłuża termin uprawniający do zwrotu towaru do 30 dni od daty jego otrzymania.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres korespondencyjny Sklepu (punkt 6.9 regulaminiu Sklepu). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
zebra-skate.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (punkt 4.8 regulaminu Sklepu)
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.